Fabulous Hong Kong Macau

Macau 2 nights, Hong Kong 3 nights
41,30,43,29,37,51,53

per room per night